Действия през първите сто дни

Действията на едно правителство, дали ще са през първите 100 дни, или през целия мандат, се простират в целия обхват на дейността му. Тук е направен опит да бъдат изведени най-спешните, належащи и насочени не само в близка, но и в далечна перспектива действия през първите 3 месеца на едно ново правителство. Действия, които биха поставили началото на решаването на най-болезнените проблеми на обществото и икономиката ни и които биха имали в средносрочна перспектива значителен социален, финансов и икономически ефект.

Отчетени са конкретните условия на българската икономика и общество в началото на лятото на 2013 г. Групирани са в 9 точки, тъй като от психологията е известно, че при първи прочит или слушане хората са в състояние да запомнят между 6 и 9 неща. Посочените действия са съобразени с най-важните моменти в платформата на партия „Реформа” за управление. За повече сведения и уточняване на някои термини може да се направят справки в нея.

Важно е да се отбележи, че в тази кратка програма са прокарани принципите на умерения етатизъм, при който държавата инвестира в стратегически области като енергетика, финанси, телекомуникации, селско стопанство, туризъм, без да накърнява интересите на частните инвеститори, а предлагайки им почтена и основана на закони и правила конкуренция. Стратегическите цели на подобна политика са три: контрол в полза на обществото върху най-важните отрасли на икономиката; допълнителни приходи в бюджета, които в перспектива могат да формират, така да се каже, втори бюджет, не по-малък от този, основан единствено върху данъци, мита, акцизи и такси, следователно и съвсем други мащаби на социалната политика; устойчивост на икономически кризи, подобни на настоящата, когато частните инвеститори, изпитващи несигурност, престават да инвестират (виждаме, че имунизирани срещу кризата са именно държавите от подобен тип като БРИКС, редица страни от Южна Америка, Турция и др., където държавата има подобен контрол).

Прокарани са първите мерки за решаването на най-страшния проблем – демографския, който е наболял не толкова с намаляването на населението, колкото с промяната на етническата картина, ненужната концентрация на населението в градовете и обезлюдяването на цели региони. Акцент е поставен върху правораздаването, а в икономиката – върху селското стопанство, което е най-големият ни ресурс и което е в състояние най-бързо да върне капиталовложенията в него. Извървяват се и първите стъпки в здравната реформа.

 1. Незабавно стартиране на интегрирано електронно правителство за изпълняване критериите на ЕС – пари срещу реформи.
 2. Преговори с ЕБВР за инвестиционен заем в размер на 4.5 млрд. евро за:
  – Основаване на държавно ЕРП на цялата територия на страната (предп. инвестиция 1 млрд.евро)
  – Учредяване на държавна търговска банка с клонова система във всички населени места над 3000 души, в която да се влее сегашната Българска банка за развитие (бивша Насърчителна банка) с нейните активи (инв. 1 млрд. евро)
  – Създаване на държавна телекомуникационна компания с мобилен оператор и wi-fi покритие на цялата страна (инв. 1 млрд. Евро) . Тази система да има възможност да се използва и за допитвания, референдуми и избори
  – Строителство на свръхмодерни селскостопански комплекси за производство на кисело мляко и сирене в средни мащаби в напълно запустели или силно обезлюдени местности, целящи възвръщането на изоставени селища към живот и изграждането на модели за интензивно земеделие и животновъдство (10 ферми в 10 селища с техните землища) (инв. 0.3 млрд. евро)
  – Поставяне начало на мрежа от санаториуми в планинските райони, предназначена главно за чуждестранни посетители (10 санаториума край 10 обезлюдени селища главно в Стара планина, Великотърновско, Габровско, Видинско, Врачанско) заедно с прилежащата инфраструктура (инв. 0.3 млрд. евро)
  – Основен ремонт на пистата и строеж на нов пътнически и товарен терминал на летище Горна Оряховица като крупен транспортен възел в Северна България (инв. 0.5 млрд. евро)
  – Построяване на модерни борси за изкупуване и продажба на едро на селскостопанска продукция с необходимите средства за изкупуване на място (автомобили, инвентар) – 20 борси (инв. 0.2 млрд. евро)
  – Предприемане на интензивни разкопки в ключови археологически обекти, тяхното консервиране и реставриране (където и както археолозите позволяват), изграждане на инфраструктура в и около тях, изграждане на хотелски комплекси в непосредствена близост, издаване на богато илюстрирани проспекти на 6 основни европейски езика (инв. 0.1 млрд. евро)
  – Строеж на училищни гимназиални комплекси с пансиони тип boarding school (инв. 0.1 млрд. евро)
  – Приватизиране на сградния фонд на администрацията в София, Бояна и Адис с цел финансиране на новия административен център (вижте в програмата за „Пряката Демокрация“ главата за развитие на София)
 3. Селско стопанство:
  – Драстични мерки за опазване на реколтата с участието на полиция, жандармерия и войски от цигански набези + стимулиране на доброволни въоръжени отреди от местни хора за охрана на реколтата
  – Устройване на временни (а впоследствие построяване на модерни) борси за селскостопанска продукция във всички окръжни градове с цел прекратяване терора на едрите прекупвачи над производителите; провеждане на политика на изкупуване на цени, стимулиращи производството и продажба на продукцията на дистрибуторите с неголяма надценка, покриваща издръжката на борсите;
  – Активна държавна политика за пласиране на продукцията на външни пазари, особено Китай ,Индия, Русия, арабския свят
  – Осигуряване на държавни безлихвени кредити за проекти в селското стопанство
  – Акцент в производството на зеленчуци и плодове, а не на зърнени и технически култури, както и на животновъдството с оглед торене предимно с естествени торове
  – Активно лобиране в рамките на ЕК за ограничаване или премахване на квотите за земеделска продукция, когато тази продукция е предназначена за износ в трети страни (за такива площи производителите няма да получават помощи от ЕС)
  Добре е да се има предвид, че земеделието е отрасълът, който е в състояние най-бързо да увеличи обемите произвеждана продукция, а също и да поеме много голямо количество неквалифицирана работна ръка, с което и да облекчи социалните плащания и да намали рязко безработицата, която според редица източници надхвърля 20% от работната ръка.
 4. Изключително интензивна законодателна дейност за:
  – Драстично съкращаване времетраенето на съдопроизводството, така че едно дело от внасянето му в съда до приключването му на последна инстанция да не трае повече от 6 месеца
  – Очистване на собствеността в България от анонимност, вкл. забрана за офшорни фирми да инвестират в България, а съществуващите – да се пререгистрират с реалните си собственици
  – Отмяна на всякакъв вид давност за престъпления и правонарушения
  – Продължителни наказания с лишаване на свобода за рецидивисти, извършили над три престъпления за срок от 3 години
  – Преработване на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, така че на хора, осъдени за придобиване на незаконно имущество, за престъпления срещу държавата, за пране на пари или за търговия с влияние, да се отнемат и дяловете в търговски дружества на тяхно име или на името на техни роднини, ако са прехвърлени впоследствие (вариант: на осъдени за престъпления на срок над 5 години лишаване от свобода)
  – Повишаване до 18 години възрастта, през която съществува пълна забрана за сексуални контакти; нарушаването на забраната да се смята за изнасилване със съответните последствия, а децата от подобни действия да се отнемат и дават за осиновяване; целта е да се спре циганската практика деца да раждат деца.
  – Спешни промени във всички закони и подзаконови актове, възпиращи стартирането и упражняването на бизнес в България
 5. Спешен анализ на финансовото и технологическото състояние на ключови икономически структури като НЕК (задължения над 2 млрд. лева), Булгаргаз (100 млн. лева), БДЖ, АЕЦ „Козлодуй”, ВМЗ в Сопот и др. Изработване на оздравителни планове там, където е необходимо (навсякъде без може би АЕЦ).
 6. Повишаване пенсиите и майчинските до второ дете включително, на учителските и лекарските заплати с 20%. три месеца след изборите. Парите за това ще се набавят от спирането на контрабандата и повишаването събираемостта на данъците.
 7. Преразглеждане в 2-месечен срок на всички разрешителни и лицензионни режими и съкращаването им с не по-малко от 60%. Същото се отнася и за всички процедури, такси и изисквания, необходими за стартирането на малък и среден бизнес. Целта е всеки начинаещ бизнес да може да се снабди с всички необходими документи за започване на дейността за не повече от 1 седмица. Образуване на специализирани съдилища за фирмени дела с оглед максимално бързото правораздаване в областта на икономическите отношения.
 8. Спешни визити в страните от първата десятка по БВП в света с предложения за крупномащабно сътрудничество за реализиране потенциала на такива огромни заводски бази като:
  – Червена могила край Радомир (потенциални клиенти – най-големите автомобилостроителни фирми)
  – Стоманолеярния завод край Шишманци, Пловдивско, непосредствено до магистрала „Тракия”.
  – Видахим, Видин, завод за производство на автомобилни гуми (може да се мисли за пренасяне на цели заводи от големите европейски производители като „Мишлен”, „Пирели”, „Континентал”);
  – Завод за тежко машиностроене, Русе (огромен конгломерат от заводи, където сега са настанени някакви дребни фирмички).
  – Металургичната база „Дебелт”
  За целта трябва да се изготвят подробни анализи на сегашното състояние, анализи на възможните производства (на вече изградени инфраструктурни проекти или бъдещи на зелена поляна), потенциални пазари, работна ръка, квалификация, потенциални печалби на инвеститора и др., за да се отиде на разговорите с конкретни и обосновани предложения. В някои от тях като Китай, Япония, Индия трябва да има и специален акцент върху условията за износ на селскостопанска продукция с крупномащабни договорености на междудържавно равнище, както и за Русия, но с цел по етапно постигане на изравняване на външнотърговския баланс.
  Наред с усилията за използването на съществуващата промишлена база трябва да се поставят основите на реиндустриализацията пропорционално в бъдещите 6 планирани административни района, като се определят местата, спецификата и отраслите, в които е препоръчително да се инвестира в нови производства.
 9.  Преструктуриране на болничната система в центровете на бъдещите 6 планирани административни региона, където се предвижда през мандата да бъдат построени по една или две (в зависимост от нуждите) болници от павилионен тип, които да бъдат напълно подменяни през период от 20-30 години с цел избягването на вътрешноболнични инфекции.